کنترل فواصل بین نانوذرات

۶ ژولای ۲۰۰۴- اندازه و فاصله، دو پارامتر بسیار مهم در مواد می‌باشند. ماه گذشته هاچیسون و همکارانش در مؤسسه میکروتکنولوژی و علوم نانویی اُرِگان، روشی برای کنترل و تنظیم فواصل نانوذرات ابداع کردند.