سیستم جدید دارورسانی برپایه نانوذرات

شرکت Altair اخیراً موفق به ثبت دو اختراع جدید شده است. براساس این دو ثبت، دامنه کاربرد نانوذرات تیتانیوم در این شرکت به عرصه دارورسانی گسترش یافت.