ساخت سلیکون‌های مغناطیسی برای توسعه محاسبات مبتنی بر اسپین الکترونی

تحقیقات آزمایشگاه اسپینترونیک NSE نشان می‌دهد، سیلیکون می‌تواند حدود دمای اتاق، میدانی مغناطیسی را در خود نگهدارد و این ویژگی می‌تواند به توسعه نیمه‌هادی‌های مغناطیسی کاراتر و ابزارهای اسپینترونیک آینده کمک کند