بررسی سمیت نانوذرات

بررسی تاثیرات نانومواد بر بدن، یکی از موضوعات داغ ماه‌های اخیر بوده است. بیشتر مطالعات بر روی اثر سمیت نانوذرات جذب شده از طریق ریه انجام‌ شده‌اند. محققان دانشگاه لودوینگ ماکسی میلیانز و موسسه فناوری‌های Nanion واقع در آلمان مقاله‌ای در زمینه اندازه‌گیری سمیت نانوذرات کلوئیدی در محلول‌های آبی بر روی سلول‌ها ارائه داده‌اند