سایت ایده پردازی کاربردی در فناوری نانو راه اندازی شد

سایت اینترنتی ایده پردازی کاربردی در فناوری نانو با هدف فراهم آوردن زمینه هم افزایی و با استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ارتباطات در جهت جمع آوری، طبقه بندی و ارایه ایده ها راه اندازی شد .