جزئیات طرح ایده‌پردازی کاربردی در حوزه نانوفناوری تدوین شد

جزئیات طرح ایده‌پردازی کاربردی در حوزه فناوری نانو به منظور کشف ایده‌ها و نظرات و درراستای کاربردی شدن و استفاده از این فناوری تدوین شد.