میزان آشنایی شهروندان تهرانی با فناوری نانو

بر اساس یک نظرسنجی میزان آشنایی شهروندان تهرانی با فناوری نانو مورد مطالعه قرار گرفت. این نظرسنجی با هدف شناخت میزان آشنایی شهروندان تهرانی با مفهوم فناوری نانو و کاربردهای آن در راستای اهداف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای ترویج و بسترسازی فرهنگی دربار