استفاده از تیرک نوک تیز برای ایجاد فلورسانس بهتر

در شماره‌های ۲۹ اکتبر و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۴ مجله PRL، دو نوع میکروسکوپ فلورسانسی جدیدگزارش شده‌است که مشاهده مولکول‌های منفرد پروتئین بر روی یک سلول زنده را برای محققان مقدور می‌سازد.