شش پروژه اروپایی برای ساخت محصولات مبتنی بر نانوذرات

به کارگیری عملی فناوری نانو در فرآوری و مواد، به توانایی استفاده از نانوذرات پایدار و توزیع شده به صورت منظم بستگی دارد. نانوذرات توزیع شده به صورت منظم می‌توانند خواص عملگری خود را نشان دهند