برگزاری سمپوزیم درباره میکروسکوپ پروب روبشی (SPM)

سومین سمپوزیم درباره میکروسکوپ پروب روبشی (SPM) از ۱۸ تا ۲۰ آوریل در Ouro-Preto برزیل برگزار خواهد شد.