سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران راه اندازی شد

سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران راه اندازی شد.شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به منظور دسترسی آسان محققین به تجهیزات و توانمندیهای آزمایشگاهی مورد نیاز و بسترسازی برای استفاده بهینه از امکانات آزمایشگاهی موجود ایجاد شده است.این از طریق آدرس های زیر…