تولید نانوکره‌های توخالی با امواج مافوق صوت

محققان دانشگاه ایلی‌نویز از امواج مافوق صوت برای تولید نانوبلورها و نانوکره‌های توخالی از ترکیبات مولیبدن استفاده کرده‌اند. این مواد می‌توانند کاربردهایی را در میکروالکترونیک، فوتونیک و کاتالیزورها داشته باشند