مطالعه الکترون‌ها بدون اتصال رابط‌های الکتریکی

فیزیک‌دانان کانادائی روشی جدید، برای بررسی اثرات تک الکترون در ساختارهای کوانتومی بدون نیاز به اتصال سیم‌های رابط به سیستم تحت مطالعه توسعه داده‌اند. این روش تحت عنون اسپکتروسکوپی نیروی الکترواستاتیک، مبتنی بر میکروسکوپ‌های نیروی اتمی پایه‌گذاری شده و قد