ساخت و مشخصه‌یابی دریچه مغناطیسی با سیستم چندلایه‌ا‌ی توسط یک دانشجوی ایرانی

ساخت و مشخصه‌یابی دریچه مغناطیسی با سیستم چندلایه‌ا‌ی توسط یک دانشجوی ایرانی