کاربرد نانوذرات فلورسانت در شناخت پروتئین‌های گیاهی

کاربرد نانوذرات فلورسانت در شناخت پروتئین‌های گیاهی