کاربردهای تجاری فناوری‌نانو در صنعت تراشه‌ها

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته (AMRC) یکی از اولین کاربردهای تجاری فناوری‌نانو را در صنعت تولید نیمه‌هادی‌ها توسعه داده است