خدمت رسانی مناسب به متقاضیان، شرط اصلی حمایت از اعضا شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

از اول سال ۱۳۸۴ آزمایشگاه‌های عضو شبکه باید گزارش خدمات ارایه شده توسط آنها به متقاضیان را در قالب فرم‌های ویژه ای هر دو ماه یکبار به این کمیته ارسال نمایند. بر اساس مصوبات کمیته زیرساخت آزمایشگاهی ستاد هر حمایتی باید بر اساس ارزیابی نحوه عملکرد آزمایشگاه