نقش کربن مایع در تشکیل نانولوله‌های کربنی

محققان دریافتند که تشکیل نانولوله‌های کربنی چند دیواره در قوس کربن خالص ، همراه با تشکیل کربن مایع می‌باشد. آنها بر این باورند که نانو‌لوله‌ها از طریق هسته‌زایی همسان درون این قطرات مایع تولید می‌شوند