باردار شدن الکتریکی نانوکاتالیزورها در طی واکنش

محققان موسسه فناوری جورجیا آمریکا و دانشگاه فنی مونیخ آلمان دریافتند، نانوخوشه‌های طلا که به عنوان کاتالیزور برای اکسیداسیون مونواکسید کربن، در دمای پائین بر روی سطح سرامیک عمل می‌کنند در حین واکنش بار الکتریکی بدست می‌آورند. این کشف به توسعه سیستم‌های نا