اوج گیری تولیدت بر پایه فناوری نانو در تایوان

به دنبال سرمایه گذاری های بالای دولت تایوان، تولیدات گسترده مبتنی بر فناوری نانو در سال 2008، 10 برابر خواهد شد و ارزش آن به 300 میلیارد دلار تایوان برابر 10 میلیارد دلار ایالات متحده امریکا خواهد رسید. این خبر را یکی از پژوهشگران عالی رتبه اظهار کرده است