استفاده از نانوسیم‌ها در اکتشافات دارویی

محققان دانشگاه هاروارد نانوسیمهای سیلیکونی ساخته‌اند که قادر به شناسایی برهمکنشهای بین مولکولهای کوچک و پروتئین‌ها می‌باشند و از این وسیله در اکتشافات دارویی می‌توان استفاده کرد.