استفاده از نانودیودهای جدید برای اندازه‌گیری جریان الکترون‌های پرانرژی

دانشمندان اعتقاد دارند انرژی آزاد شده از واکنش در سطوح جامد، می‌تواند به درون این جامدات نفوذ کرده و الکترون‌های فعال با طول عمر کوتاه ایجاد کند. ایجاد انرژی جنبشی بیشتر از ev 5/. الکترون‌های داغ را ایجاد کرده، که می‌توانند درون مواد جمع ‌شوند. این الکترو