نشست صاحبنظران و مسئولین ستاد در حضور آقای دکتر عارف

در این جلسه ابتدا بیش از ۱۰ نفر از حاضران، نظرات خود را در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های ستاد بیان کردند و در ادامه چند تن از اعضا ستاد به تبیین برخی از موارد اشاره شده پرداختند و در پایان آقای دکتر عارف با بیان تاریخچه‌ای از سیر تحولات بخش علمی کشور در ۲۵ س