انتشار نشریه علمی- ترویجی انجمن نانوفناوری ایران

انتشار اولین شماره از نشریه علمی- ترویجی انجمن نانوفناوری ایران با نام دنیای نانو