برگزاری سومین مجمع عمومی سالیانه انجمن نانوفناوری ایران

برگزاری سومین مجمع عمومی سالیانه انجمن نانوفناوری ایران در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۴ در محل باشگاه دانشگاه تهران همراه با سمینار نانوفناوری