برهم‌کنش ترانزیستورهای نانولوله‌ای با غشاهای سلولی

محققان ‌Nanomix آمریکا و دانشگاه کالیفرنیا می‌گویند، برای اولین بار برهم‌کنش سیستم‌های بیولوژیکی سالم و زنده را با ابزار نانوالکترونیکی بررسی کردند. آنها اعتقاد دارند این پیشرفت‌ها منجر به ساخت چشم‌های مصنوعی خواهد شد