سمینار یک روزه آشنایی با مفاهیم فناوری نانو در دانشگاه تربیت معلم سبزوار

سمینار یک روزه با عنوان نانو و مفاهیم آن ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مهندس میرزایی معاون پژوهش وبرنامه ریزی ستاد فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه تربیت معلم سبزوار برگزار می شود.