تشخیص و شناسایی بخارهای شیمیایی به کمک نانولوله‌های کربنی

محققان آزمایشگاه تحقیقاتی ناوال آمریکا، از تغییرات ظرفیت شبکه نانولوله‌های کربنی تک دیواره جهت تشخیص بخارهای شیمیایی استفاده کردند. این روش دارای پاسخ‌دهی سریع و به محدوده وسیعی از گازها حساس می‌باشد