استفاده از فناوری نانو برای تولید هیدروژن در پیل‌های سوختی

محققان برای تولید هیدورژن در پیل‌های سوختی از سوخت‌های فسیلی، سوخت هسته‌ای و اکنون نیز از روشی با کارآیی مؤثرتر و زیست‌سازگار به نام فناوری نانو استفاده می‌کنند