فناوری نانو در دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، ۲۶ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط شرکت مدیریت تکنولوژی نیرو (متن) و با همکاری سازمان‌های مختلف برگزاری می‌شود. کارشناسان دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ۱۶ مقاله در زمینه‌های فناوری نانو به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمودند