راهبرد ده ساله توسعه فناوری نانو به هیأت دولت ارائه می شود

هفتمین جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو, روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ به ریاست آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور رئیس ستاد تشکیل گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش اجمالی از فعالیتهای سال ۸۳ ستاد, سند راهبرد آینده, راهبرد ۱۰ ساله توسعه فناوری نانو در ج