دوره آموزشی کاربرد نانوتکنولوژی در دارورسانی

گروه سامانه های نوین دارورسانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری دانشگاه ژنو اقدام به برگزاری دوره آموزشی کاربرد نانوتکنولوژی در دارورسانی با هدف مروری جامع بر زمینه های روبه رشد این بخش از دانش دارو رسانی و فراهم نمودن بستری جهت تبادل افکار بین