مفهوم تولید مولکولی

واژه تولید مولکولی در اصل به معنای ایجاد ساختارهای مولکولی بسیار دقیق با استفاده از واکنش‌های دارای کنترل مکانیکی مستقیم می‌باشد. مفاهیم و راه‌کارهای متعددی وجود دارند که به این پدیده مرتبط بوده و موجب گسترش استفاده از ساخت مولکولی شده و یا خود به واسطه آن گسترش می‌یابند.