معرفی کتاب نانوتکنولوژی؛ علم پایه و تکنولوژی نوظهور

کتاب نانوتکنولوژی؛ علم پایه و تکنولوژی نوظهور ترجمه مهندس جعفر وطن خواه دولت سرا نشر طراح (۶۴۶۷۹۹۹) در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه در زمستان ۸۳ منتشر کرده است.