نظرسنجی از دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان درباره فناوری نانو

در بهمن ماه ۱۳۸۳ یک نظرسنجی با هدف شناخت میزان آشنایی دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان با مفهوم و کاربردهای فناوری نانو در دبیرستان‌های تهران با حجم نمونه ۶۹۵ نفر با ضریب اعتماد ۹۵ درصد صورت گرفت.