تأثیر محیط بر رایانه های کوانتومی

دانشمندان کشف کرده اند که چگونه یک کامپیوتر کوانتومی می تواند تحت تأثیر محیط اطرافش قرار گیرد. این مطالعه در مجلهScience منتشر شده است . این، مهندسان را در فهم بهتر چگونگی قرار دادن اجزاء کوانتومی داخل یک کامپیوتر اداری استاندارد کمک می کند و ما را یک مرح