معرفی سایت www.Nanonet.info

این سایت با هدف توسعه سیستم اطلاعاتی برای فعال کردن تحقیقات فناوری‌نانو زیر نظر مرکز اطلاعات فناوری‌نانوی کره می باشد و این مرکز نیز در انجمن اطلاعات علم و فناوری کره واقع است.