گزارشی از اولین سمینار مشترک فناوری نانو ایران و روسیه (روز دوم)

در روز دوم نیز سخنرانیها در سالنهای محل برگزاری همایش انجام شد و سخنرانان داخلی و خارجی به ترتیب به ارائه مقالات خود پرداختند.