گزارش اختصاصی از نمایشگاه های جانبی همایش مشترک ایران – روسیه

در اولین همایش مشترک ایران – روسیه در زمینه نانوفناوری به جز مقالات و سخنرانیهای ارائه شده ، ۱۹ مرکز تحقیقاتی ، صنعتی ، دولتی و دانشجویی در غرفه هایی دستاوردهای تحقیقات خود را به نمایش گذاشتند.