استفاده از فیزیک کوانتوم در پیش‌بینی فعالیت کاتالیزورها

محققان دانشگاه فنی دانمارک (DTU) و شرکت Haldor Topsfe عنوان کردند با استفاده از فیزیک کوانتوم عملکرد کاتالیست‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند.