افزایش کارایی پیل‌های سوختی با نانواهرام

یک راه برای افزایش کارایی پیل‌های سوختی که در حین کار هیدروژن تولید می‌کنند، افزایش مساحت سطحی از پیل است که واکنش‌های شیمیایی روی آن انجام می‌شوند.