نتایج بررسی بالینی فناوری Nano-JETA RT-PCR توسط شرکت Acrongenomics

شرکت Acrongenomics که در زمینه تحقیقات نانوفناوری زیستی فعالیت می‌کند سعی می‌کند با استفاده از فناوری Nano-JETA و وارد کردن فناوری‌نانو به عرصه زیست‌شناسی مولکولی، ابزارهای تحقیقاتی مرسوم مانند PCR، ELISA و RT-PCR را تکمیل نماید.