گزارشی از اولین سمینار مشترک ایران – روسیه (روز سوم)

در آخرین روز این همایش ۱۰ کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با نانو فناوری در ۵ سالن محل برگذاری همایش انجام شد که عناوین آنها به شرح زیر می باشد.