تمجید دانشمندان روسی از پیشرفت‌های ایران در فناوری نانو

محورهای اصلی مقاله‌های ارائه شده سنتز نانو ذرات، نانو ساختارهای فلزی، سنتز ترکیبات و مشتقات فلورین اثرات کاهش یاز با خواص مختلف، مواد متخلخل نانو ساختار، نانو محاسبات، نانو الکترونیک، نانو خوشه‌ها، انتقال هدفمن داروها، نانو فارماکولوژی، رفتار اپتیکی مواد