اولین نمایشگاه عکس TEM ﺩر &#۶۵۱۹۳;انشگاه صنعتی شریف

اولین نمایشگاه عکس TEM توسط آزمایشگاه مطالعه ساختار مواد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می‌گردد.