اندازه‌گیری جرم تک‌ملکول DNA توسط محققان دانشگاه کرنل

محققان دانشگاه کرنل ابتدا وسیله‌ای ساختند که قادر به اندازه‌گیری جرم یک باکتری در حدود ۶۶۵ فمتوگرم بود، سپس آنها وسیل&#۱۷۲۸ دیگری ساختند که جرم یک ویروس در حدود ۵/۱ فمتوگرم را اندازه‌گیری می‌کند. این افراد اخیراً نیز با بکارگیری یک روش بهبود یافته توانس