انتشار اولین نشریه دانشجویی بین دانشگاهی کشور در زمینه نانوفناوری

اولین نشریه دانشجویی کشوربا عنوان – فضای نانو – توسط گروه های دانشجویی دانشگاه های شریف، امیرکبیر‌، تهران، علم و صنعت، خواجه نصیر، تبریز، آ‍زاد،‌ امام حسین(ع) و … که در زمینه نانوفناوری فعال هستند بصورت دوماهنامه منتشر شد