برگزاری همایش فناوری نانو در وزارت نیرو

همایشی تحت عنوان فناوری نانو در وزارت نیرو برای ارائه تجارب بدست آمده در بخش های مختلف وزارت نیرو در زمینه نانوفناوری و با هدف فرهنگ سازی ،آموزش ،شناسایی اولویت های تحقیقاتی و پتانسیل های کاربردی نانو در صنعت آب و برق، ۲۹تیر ماه سال جاری