بررسی آخرین وضعیت شاخص مریل لینچ

ارزش شاخص مریل لینچ طی هفته گذشته, به بیشترین میزان خود در سه ماه گذشته رسید.