کارگاه آموزشی نانوتکنولوژی دردومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

پس از برگزاری دومین سمینار مدیریت تکنولوژی، توسط شرکت متن (مرکز تحقیقات نیرو) در اردیبهشت ماه امسال ، دبیر خانه این همایش قصد دارد که یک دوره کارگاه آموزشی در این زمینه برگزار کند که فناوری نانو نیز یکی از کارگاه های آموزشی این دوره خواهد بود . این کارگاه با عنوان شناخت نظامهای نوآوری و رویکردهای مختلف آن (مطالعه موردی صنعت تجهیزات پزشکی ایران – نانوفناوری ایران) توسط دکتر سیف الدین از دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ برگزار خواهد شد.